2021-Sherwood-Roseburg-B-0012021-Sherwood-Roseburg-B-0022021-Sherwood-Roseburg-B-0032021-Sherwood-Roseburg-B-0042021-Sherwood-Roseburg-B-0052021-Sherwood-Roseburg-B-0062021-Sherwood-Roseburg-B-0072021-Sherwood-Roseburg-B-0082021-Sherwood-Roseburg-B-0092021-Sherwood-Roseburg-B-0102021-Sherwood-Roseburg-B-0112021-Sherwood-Roseburg-B-0122021-Sherwood-Roseburg-B-0132021-Sherwood-Roseburg-B-0142021-Sherwood-Roseburg-B-0152021-Sherwood-Roseburg-B-0162021-Sherwood-Roseburg-B-0172021-Sherwood-Roseburg-B-0182021-Sherwood-Roseburg-B-0192021-Sherwood-Roseburg-B-020